INFORMATIONSSÄKERHETS- / DATASKYDDSPOLICY

Vi på Railit Tracker AB värnar om att den information som delas med oss förvaltas tryggt och säkert. I vår dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar
dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är t.ex. namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Behandling av
personuppgifter är insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring,
bearbetning, överföring och radering m.m.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Railit är Railit Tracker AB
personuppgiftsansvarig. (Railit Tracker AB, Box 9, 182 11
DANDERYD, org. nr. 559020-5240.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress (arbetet), ditt telefonnummer (arbetsnummer) och din behörighet eller befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas för att underlätta hantering av tjänst för båda parter.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och
produkter du har avtalet om. Vi kommer även behandla dina personuppgifter
för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Vi kan även komma att informera dig om tekniska ändringar, nyheter och andra produkter och tjänster som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.
RAILIT behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett
avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.
Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver
ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Crashlytics och Android
För att kunna föra statistik över och felsöka kraschar i våran app använder vi oss av tredjepartsverktyget Crashlytics. Detta använder sig av Android Advertising ID på Android-enheter för att kunna identifiera och rapportera typ av enhet. Detta är ett anonymiserat ID som inte kan kopplas till en person.

För medarbetare hos kunder
För medarbetare hos våra kunder kan vi komma att behandla
personuppgifter på samma sätt som nämnts ovan. Detta är kopplat till
arbetsgivarens tjänster och kan se olika ut för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera avtalet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner vid tekniska förändringar eller uppgifter kring tjänsterna.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina
uppgifter i samband med att du beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss i olika ärenden. Även när det företag du arbetar på har avtal kan uppgifter samlas in om personer som administrerar tjänsterna.

Cookies
Vår webbplats använder i nuläget inte cookies.
Plattformen tracker.railit.se använder cookies för inloggnings- och rättighetshantering.

Delar vi eller säljer personuppgifter?
Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika
Du har rätt att få information kring vilka personuppgifter som behandlas.
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige på begäran. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska skickas ut, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.
Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • – Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • – Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • – Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • – Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Rätt till begränsning av behandling
Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Dataportabilitet
I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Vi är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Notera att det inte är samma sak som att flytta generella tekniska tjänster till annan leverantör.

Rätt att göra invändningar
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som
bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa
direktmarknadsföring.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du
kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.
Vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Railit Tracker AB
Att. Dataskyddsombudet
Box 9, 182 11 DANDERYD

Mail: info@railit.se
Att: Dataskyddsombudet